Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie

 KLAUZULA INFORMACYJNA

         Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: PINB).

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
z siedzibą w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów

 1. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e- mail: rodo.pinbstaszow@gmail.com
 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Staszowie może przetwarzać Pani/Pana  dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów Prawa budowlanego i innych przepisów, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pozostałe strony i uczestnicy postępowania, ich pełnomocnicy, organy administracji publicznej, sądy, Policja, prokuratury i inne instytucje  realizujące zadania wynikające z przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich
 5. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

 1. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie Pani/Pana danych osobowych przysługuje  Pani/Panu:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,

Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana  danych osobowych.

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie  Pani/Pana  sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje  Pani/Pana prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana  danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie
Data utworzenia:2018-06-01
Data publikacji:2018-06-01
Osoba sporządzająca dokument:Monika Smolińska
Osoba wprowadzająca dokument:Marek Piwowarczyk
Liczba odwiedzin:751

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-01-18 12:20:50Marek Piwowarczykzmiana adreu IODKlauzula informacyjna